img img img img

Общи Условия

Общи условия

на Договор за посредническа дейност по наемане на работа

 • ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ: се изразява в оказване съдействие на търсещите работа лица и
  на работодателите, предлагащи работни места, с цел сключване на договор за наемане на
  работа.

Посредникът предоставя посреднически услуги на търсещите работа лица по заявки на работодатели за
сключване на договори, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и другите нормативни актове в
областта на трудовото законодателство, както и при условията и по реда, регламентирани в
международен договор за обмен на работна сила, по който Република България е страна.

 • ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ: Включват една или повече от следните дейности:

1. Информиране и/или консултиране на търсещите работа лица и на работодателите;
2. Психологическо подпомагане на търсещите работа лица;
3. Насочване към обучение на възрастни;
4. Насочване и подпомагане за започване на работа и по сключване на договор за наемане на
работа в Република България.

Посреднически услуги са безплатни – без събиране пряко или косвено, изцяло или частично на
такси или други плащания от търсещото работа или наетото на работа лице.

 • ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Кандидат по обява за работа/ търсещо работа лице
 • ПОСРЕДНИК: « ЕМПЛОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ » ЕООД, със седалище гр. София,жк. Обеля, ЕИК:
  206577594, представлявана от Венцислава Христова – Управител.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ПОСРЕДНИКЪТ приема да извършва посредничество по:
1.Информиране и/или консултиране на търсещите работа лица и на работодателите;
2. Психологическо подпомагане на търсещите работа лица;
3. Насочване към обучение за възрастни;
4. Насочване и подпомагане за започване на работа и по сключване на договор за наемане на работа
в Република България.
(2) Договорът се сключва за срок от 6 месеца./срокът на валидност на договора не може да бъде по –

дълъг /. Срокът започва да тече от датата на подписване на този документ.
(3) След прекратяването на договора, той подлежи на съхранение за срок от 5 години въз основа на
нормативно установеното задължение на ПОСРЕДНИКА съгласно Наредба за условията и реда за
извършване на посредническа дейност по наемане на работа. С цел избягване на неясноти, Страните се
съгласяват и приемат, че настоящата алинея преживява прекратяването на договора и е в сила между
страните до изтичането на горепосочения нормативно установен срок за обработване на личните данни.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да предоставя на ПОСРЕДНИКА необходимите във връзка с изпълнението на този договор документи
информация;
2. Да уведомява своевременно ПОСРЕДНИКА за всяка промяна в информацията по предходната точка.

Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. По всяко време да получава информация относно дейността на ПОСРЕДНИКА по изпълнението на
този договор;
2. Да откаже сключването на договор, за който ПОСРЕДНИКЪТ е посредничил.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОСРЕДНИКА

Чл. 4. ПОСРЕДНИКЪТ е длъжен:
1. Да изпълнява задълженията си по този договор с грижата на добрия търговец;
2. Да проучва пазара във връзка със сключването на договора по чл. 1, ал. 1 от този договор;
3. Да намира контрагенти за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да ги свързва с последния;
4. Да провежда предварителни преговори с контрагентите, като ги запознава с обичайните условия по
договора за работа;
5. Да организира преговори за сключването на конкретен договор;
6. Периодично, на всеки 2 /две/ седмици да дава обобщена информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
извършеното по този договор;
7. Да не разпространява поверителна информация за дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително и
след прекратяване изпълнението по този договор;
8. Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ проект на трудов договор предложен от работодателя.

Чл. 5. ПОСРЕДНИКЪТ има право да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимата му за изпълнението на
този договор информация.

Чл. 6. Без изрично упълномощаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ПОСРЕДНИКЪТ няма право: да подписва
договори от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или за негова сметка; да приема или извършва плащания; да
извършва каквито и да било правни или фактически действия, които са извън рамките на обикновеното
посредничество.

Чл. 7. По договор, сключен с негово посредничество, ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност при
неизпълнение на задължения от съконтрагента на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

IV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ПОСРЕДНИКА

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ НЕ ДЪЛЖИ на ПОСРЕДНИКА възнаграждение за осъщественото посредничество
по чл. 1, ал. 1.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл. 9. Всяка от страните може едностранно да прекрати действието на този договор с едномесечно
писмено предизвестие.

Чл. 10. След изтичане на договорения срок този договор прекратява действието си.

Чл. 11. При неизпълнение на задълженията по настоящия договор, изправната страна има право да
прекрати предсрочно посредническото правоотношение с едномесечно писмено предизвестие.

Чл. 12. При неизпълнение на задълженията си по чл. 4, т. 7 и чл. 6 ПОСРЕДНИКЪТ дължи неустойка в
размер на причинените вреди.

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 13. При сключването на следващи договори с контрагент, осигурен от ПОСРЕДНИКА,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е длъжен да търси съдействието на ПОСРЕДНИКА.

Чл. 14. Всички съобщения между страните, във връзка с този договор, се извършват в писмена форма.
Писмената форма се счита за спазена и когато те са отправени по телекс, телефакс или друго техническо
средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на съобщението.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 15. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него или до допълнителни
споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване,

недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. При
непостигане на споразумение споровете ще се разрешават по съдебен ред, съобразно разпоредбите на
българското законодателство.

Чл. 16. Всички изменения и допълнения на този договор се правят единствено чрез писмени
споразумения между страните.

Чл. 17. (1) Ако някоя от страните промени посочените в този договор търговски /домашни/ адреси и/или
телефони, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и
други подобни.

(2) Този договор се сключи в два еднообразни оригинали екземпляра по един за всяка от страните.

 • съгласно чл. 2, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност
  по наемане на работа, Обн. ДВ. бр.49 от 27 Май 2003г., последно изм. и доп. ДВ. бр.78 от 29
  Септември 2017г.
 • съгласно чл. 27 от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по
  наемане на работа, Обн. ДВ. бр.49 от 27 Май 2003г., последно изм. и доп. ДВ. бр.78 от 29
  Септември 2017г.
 • съгласно чл. 2, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност
  по наемане на работа, Обн. ДВ. бр.49 от 27 Май 2003г., последно изм. и доп. ДВ. бр.78 от 29
  Септември 2017г.
 • съгласно чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по
  наемане на работа, Обн. ДВ. бр.49 от 27 Май 2003г., последно изм. и доп. ДВ. бр.78 от 29
  Септември 2017г.
X