img img img img

Здравословни и Безопасни Условия на Труд /ЗБУТ/

Здравословни и Безопасни Условия на Труд /ЗБУТ/

  • Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията
  • Инструктаж и обучение на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ
  • Оценка на риска на работното място
  • Комитети и групи по условия на труд в предприятията
  • Лични предпазни средства и безплатно работно/униформено облекло
  • Защита при работа при специфични условия и рискове
  • Защита при работа с видеодисплеи
  • Трудово-медицинско обслужване на работниците и служителите
  • Контрол на условията на труд и административно-наказателна отговорност

 

X